ਆਰਕਾਈਵ

ਕੀ ਗਾਹਕ ਕਲੱਬ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ?

ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ-ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ
As consumers we feel that customer clubs have always been around, but actually the idea of a customer club first came about in the late 1970’s in the United States. American Airlines was a pioneering company in the field of customer clubs when…
Continue reading