ਆਰਕਾਈਵ

ਸੂਝ- ਬੂਝ- ਐਡਮ ਹੇਮਪੇਨਸਟਾਲ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿਕਾਸ ਇੰਟਰਵਿਊ

Name: Adam HempenstallAge: 32 What is your SaaS called: Better ProposalsFounded: 2015How many people are on the team right now? 4 full time, 8 more regularly working on the product and with us on a freelance basis.Where are you based? Brighton, UK but…
Continue reading