ਆਰਕਾਈਵ

ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 9 ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਕਾਰਜ ਔਜ਼ਾਰ

According to Oxford University, happy employees are at least 13% more productive. It should not come as a surprise.  Spending time in a friendly work environment is a big morale boost. On the other hand, if you are stuck in a toxic environment,…
Continue reading

ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 9 ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈਕ

“What are complex projects?” Before you scroll down and go through how you can simplify complex project management, I believe it’s essential for us to understand what makes a project complex irrespective of its size.  In simple words, complex projects are those that…
Continue reading

ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ

Business today faces unprecedented scenarios where things don’t go as planned which leaves businesses susceptible to a variety of emerging challenges. Managing these risks by using a business continuity strategy is the key to the survival of any business in unforeseen situations. Businesses…
Continue reading

5+ Best Online Appointment Scheduling Software

Maintaining a well-organized business operation is highly challenging but definitely possible. Delegating tasks, meeting deadlines, and fulfilling other obligations become a routine that every entrepreneur cannot live without. Being hands on often result to faster business growth, however, doing all the tasks could be burdensome…
Continue reading

7+ ਫ੍ਰੀਲਾਂਸਰਾਂ ਅਤੇ ਰਿਮੋਟ ਟੀਮਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਮਾਂ-ਟਰੈਕਿੰਗ ਔਜ਼ਾਰ

ਸਮਾਂ ਟਰੈਕਿੰਗ ਔਜ਼ਾਰ, ਫ੍ਰੀਲਾਂਸਰ, ਰਿਮੋਟ ਟੀਮਾਂ
Time tracking refers to the process of logging and measuring the time you spend on doing your job. You can use multiple methods to log time, such as taking an educated guess, Excel spreadsheets that show in/out times, writing it on paper, or…
Continue reading

ਆਨਬੋਰਡਿੰਗ ਮੁਸੀਬਤਾਂ? ਨਵੇਂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਥੇ 7+ ਆਨਬੋਰਡਿੰਗ ਔਜ਼ਾਰ ਹਨ

ਆਨਬੋਰਡਿੰਗ-ਔਜ਼ਾਰ
The onboarding process is one of the most critical components in building a profitable organization. As they say, first impressions are everything – and if you’re not impressing your new customers, then you may have issues with retaining them. Roughly half of consumers…
Continue reading

ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ 5+ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਾਧਨ (ਡਬਲਯੂ/ ਪ੍ਰੋਸ ਅਤੇ ਕੋਨਸ)

ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ 5 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਾਧਨ
Who doesn’t want their business to be super productive? Unfortunately, everyone runs into slow spells, whether in upper management or in a cubicle. The good news is that there are ways around these slumps – productivity apps and software! But which of them…
Continue reading