ਮੁੱਖ  /  CRMਈ-ਮੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ  / ਫੀਡਬਲਿਟਜ਼ ਵਿਕਲਪਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ [ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੇ 2022] ਵਿੱਚ