ਟੈਗ ਆਰਕਾਈਵਜ਼: ਸੂਚਨਾ

ਈਮੇਲ ਪੌਪਅੱਪ: 6 ਰਚਨਾਤਮਕ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਈਮੇਲ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ…

ਈਮੇਲ ਪੌਪਅੱਪ: 6 ਰਚਨਾਤਮਕ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਈਮੇਲ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ
ਪੌਪ ਅੱਪ? ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ: "ਕੀ ਉਹ ਮਦਦਗਾਰ ਹਨ?" ਜਾਂ, "ਕੀ ਉਹ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਣੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ?" ਖੈਰ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ...
ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਰੀ