ਆਰਕਾਈਵ

ਨਿਕਾਸ-ਇਰਾਦਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ- ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਪੌਪਅੱਪ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਪੋਪਅੱਪ
There are many ways to increase your website conversion rate and convert more visitors into customers. If you have been trying out some of them, you should know by now that the most effective way to get more leads is an exit intent…
Continue reading

ਪਰਿਵਰਤਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ 3 ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਮਾਜਿਕ ਸਬੂਤ ਸਾਫਟਵੇਅਰ

ਸਮਾਜਿਕ ਸਬੂਤ
When it comes to online marketing, at first people mostly focus on showing their website visitors in all possible ways that their offer is exactly what they are searching for. However, bidding and forcing is not really the key detail that decides a…
Continue reading

7 ਵਰਤਣਾ ਆਸਾਨ, ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲਾ ਲੈਂਡਿੰਗ ਪੇਜ ਬਿਲਡਰ

ਲੈਂਡਿੰਗ ਪੰਨੇ
Digital marketing has long since become the main business generating tool for organizations of any size, shape or form. Plenty of man hours and large budgets are allocated towards branding, raising awareness and luring in visitors to brochure websites and E-commerce sites alike.…
Continue reading

ਹਾਈ ਸੀਆਰ ਲੈਂਡਿੰਗ ਪੇਜ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 11 ਸਰਲ ਕਦਮ (ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ!)

ਲੈਂਡਿੰਗ-ਪੇਜ
Landing pages’ common role is marketing some type of product or service. An effective landing page will be one that’s target oriented, it will serve as one of the most powerful, precise tools in a professional digital marketer’s arsenal. Since a landing page’s…
Continue reading