ਆਰਕਾਈਵ

ਈਮੇਲਾਂ ਭੇਜਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਮਾਂ ਕੀ ਹੈ? (ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਡੇਟਾ ਕੀ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ)

ਈਮੇਲਾਂ ਭੇਜਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਮਾਂ
How are you keeping in touch with your customers and prospects? Social media, mobile texts, and blog comments are great, but nothing compares to email marketing. Emails can be a great way to bolster your marketing mix and engage your audience. Don’t believe it?…
Continue reading

10 ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਈਮੇਲਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ

ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਈਮੇਲਾਂ
Email marketing is a powerful way for businesses to connect with their customers and prospects. But we already know this. Yet, what many companies are still missing is the fact marketing automation can streamline those efforts. We’ve already seen that it can increase…
Continue reading

7 ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਈਮੇਲ ਵਿਸ਼ਾ ਲਾਈਨਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਈਮੇਲਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਣਗੀਆਂ

ਈਮੇਲ ਵਿਸ਼ਾ ਲਾਈਨਾਂ
Why is email marketing still a big deal today? After all, most people now are using social media, forums, and search engines to find the products and services they need. While this is true – you don’t want to forgo the use of…
Continue reading

ਤੁਹਾਡੀ ਲੀਡ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 7+ ਕੋਲਡ-ਈਮੇਲਿੰਗ ਔਜ਼ਾਰ

7 ਠੰਢੇ-ਈਮੇਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਔਜ਼ਾਰ
Email marketing is the bread and butter for many brands that have figured out how to use it to grow their customer base. It’s the ideal tool for growing relationships with your current customers and nurturing leads into paying clients. However, there’s another…
Continue reading

ਈਮੇਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨਾਂ ਦੇ 6 ਤੱਤ ਜੋ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਦਲਦੇ ਹਨ (ਡਬਲਯੂ/ਉਦਾਹਰਨਾਂ)

ਈਮੇਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਤੱਤ
We live in a digital age where everyone walks around with a computer in their pocket. Around the globe, there are over 2.5 billion smartphone users. And when you think about it, your email campaigns are most likely opened on these small devices.…
Continue reading